Projekty a dotace

Energetické úspory v technologické dopravě lomu Jakubčovice

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016223: „Energetické úspory v technologické dopravě lomu Jakubčovice“. Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na výměnu stávající technologie v těžebním a zpracovatelském procesu v lomu Jakubčovice a jeho nahrazení energeticky efektivnější variantou, čímž dojde jak k úsporám energetického charakteru v rámci přepravního procesu uvnitř kamenolomu, tak k úsporám finančním při řízení kamenolomu. Projekt řeší problém stávající nevyhovující technologie, konkrétně dampru CAT 775 E, sloužícího pro přepravu materiálu po areálu kamenolomu, pro převoz materiálu do drtiče, pro převoz materiálu na skrývkovou deponii, a dále pro následný převoz jednotlivých rozdrcených frakcí do příslušných deponií. Příčinami problému je vysoká zastaralost motorizace s nižší primární účinností motoru, což vede k vyšším spotřebám primárního paliva. Výrazné je také opotřebení stroje z důvodu vysoce abrazivního prostředí kamenolomu. Díky realizaci projektu dojde k výměně neefektivní technologie ve zpracovatelském procesu kamenolomu za novou technologii s výrazně nižšími energetickými nároky při zachování stávajícího objemu produkce. Zároveň dojde k omezení energetických i finančních ztrát v procesu těžby a zpracování horniny. Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů: zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, snížení spotřeby energií, snížení emisí CO2, snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice), zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu. Dokončení projektu je předpokládáno do konce ledna roku 2022.

Energetické úspory v manipulaci s kamenivem v lomu Jakubčovice

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017794: „Energetické úspory v manipulaci s kamenivem v lomu Jakubčovice“. Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v těžebním a zpracovatelském procesu v lomu Jakubčovice. Těchto úspor bude dosaženo výměnou stávající technologie, konkrétně čelní ho nakladače CATTERPILLAR 988 H, sloužícího pro nakládku odtěženého materiálu u těžební stěny, za nový stroj s analogickou kapacitou, ale výrazně úspornějším motorem. Projekt výměny technologie bude realizován v podnikatelských prostorech společnosti, konkrétně na pozemku parcelní číslo 627/1, zapsaného na LV č. 775, v katastrálním území Jakubčovice nad Odrou. Projekt řeší problém stávající nevyhovující technologie, která má již poměrně zastaralou motorizaci s nižší primární účinností motoru, což vede k vyšším spotřebám primárního paliva. Svou roli hraje také celkové opotřebení stroje, dané vysoce abrazívním prostředím kamenolomu. Hlavní příčinou je především stáří stroje a tím i jeho motorové jednotky. Díky realizaci projektu dojde k lepšímu využití maximální kapacity při zachování stávajícího objemu produkce a omezení energetických ztrát v procesu těžby a zpracování horniny na minimum. Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů: zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, snížení spotřeby energií, snížení emisí CO2, snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice), zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu. Dokončení projektu je předpokládáno do konce března roku 2022.

Fotovoltaika

V roce 2022 a 2023 realizujeme projekt Instalace FVE systému o výkonu 793,04 kWp Hájek a Synové, a.s. Předmětem projektu je instalace pozemní fotovoltaické elektrárny s celkem 1 516 ks fotovoltaických panelů. Realizací projektu dojde ke zvýšení ohleduplnosti žadatele vůči životnímu prostředí, neboť solární panely nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu, přičemž mj. dojde ke snížení emisí CO2 až o 821,27 t/rok. Projekt svým charakterem má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj ve všech třech pilířích. Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.